รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลละงู 10,825 10,816 21,641 5,732
ตำบลเขาขาว 3,190 3,200 6,390 1,731
ตำบลปากน้ำ 5,136 5,259 10,395 2,779
ตำบลน้ำผุด 4,546 4,514 9,060 2,627
ตำบลแหลมสน 1,820 1,839 3,659 1,000
อำเภอทุ่งหว้า 10,034 9,917 19,951 5,699
ตำบลทุ่งหว้า 1,944 1,847 3,791 1,131
ตำบลนาทอน 3,490 3,525 7,015 2,001
ตำบลขอนคลาน 1,319 1,331 2,650 646
ตำบลทุ่งบุหลัง 1,160 1,129 2,289 554
ตำบลป่าแก่บ่อหิน 2,121 2,085 4,206 1,367
อำเภอมะนัง 8,712 8,246 16,958 5,332
ตำบลปาล์มพัฒนา 5,009 4,637 9,646 3,152
ตำบลนิคมพัฒนา 3,703 3,609 7,312 2,180
เทศบาลตำบลคลองขุด 9,552 9,138 18,690 7,460
ตำบลคลองขุด 9,552 9,138 18,690 7,460
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า 1,616 1,645 3,261 1,098
ตำบลทุ่งหว้า 1,616 1,645 3,261 1,098
เทศบาลตำบลกำแพง 2,411 2,640 5,051 2,405
ตำบลกำแพง 2,411 2,640 5,051 2,405
เทศบาลตำบลควนโดน 2,580 2,599 5,179 1,667
ตำบลควนโดน 1,651 1,700 3,351 1,049
ตำบลควนสตอ 265 261 526 221
ตำบลย่านซื่อ 664 638 1,302 397
เทศบาลตำบลฉลุง 1,162 1,245 2,407 907
ตำบลฉลุง 1,162 1,245 2,407 907
เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง 2,000 1,977 3,977 903
ตำบลเจ๊ะบิลัง 2,000 1,977 3,977 903

หน้า 2