รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลทุ่งยาว 1,147 1,254 2,401 871
ตำบลทุ่งยาว 1,147 1,254 2,401 871
เทศบาลตำบลท่าข้าม 788 795 1,583 635
ตำบลท่าข้าม 788 795 1,583 635
เทศบาลตำบลย่านตาขาว 3,561 4,072 7,633 3,350
ตำบลย่านตาขาว 3,561 4,072 7,633 3,350
เทศบาลตำบลคลองเต็ง 1,747 1,956 3,703 1,416
ตำบลนาท่ามเหนือ 1,747 1,956 3,703 1,416
เทศบาลตำบลห้วยยอด 4,328 4,725 9,053 3,840
ตำบลห้วยยอด 3,971 4,317 8,288 3,564
ตำบลเขาปูน 357 408 765 276
เทศบาลเมืองกันตัง 6,264 6,503 12,767 4,762
ตำบลกันตัง 6,264 6,503 12,767 4,762
เทศบาลนครตรัง 28,325 32,410 60,735 23,233
ตำบลทับเที่ยง 28,325 32,410 60,735 23,233

หน้า 5