รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลกาบัง 6,697 6,342 13,039 3,038
ตำบลบาละ 4,778 4,329 9,107 2,990
อำเภอกรงปินัง 13,184 13,048 26,232 5,407
ตำบลกรงปินัง 5,083 5,073 10,156 1,862
ตำบลสะเอะ 3,626 3,484 7,110 1,652
ตำบลห้วยกระทิง 2,115 2,065 4,180 961
ตำบลปุโรง 2,360 2,426 4,786 932
เทศบาลเมืองสะเตงนอก 13,802 14,701 28,503 10,799
ตำบลสะเตงนอก 13,802 14,701 28,503 10,799
เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง 2,142 1,957 4,099 1,827
ตำบลเขื่อนบางลาง 2,142 1,957 4,099 1,827
เทศบาลตำบลโกตาบารู 2,605 2,701 5,306 1,196
ตำบลโกตาบารู 2,605 2,701 5,306 1,196
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 2,497 2,508 5,005 1,667
ตำบลกายูบอเกาะ 2,497 2,508 5,005 1,667
เทศบาลตำบลยะหา 1,380 1,372 2,752 649
ตำบลยะหา 1,380 1,372 2,752 649
เทศบาลตำบลคอกช้าง 806 725 1,531 538
ตำบลแม่หวาด 806 725 1,531 538
เทศบาลตำบลบันนังสตา 1,441 1,406 2,847 817
ตำบลบันนังสตา 1,441 1,406 2,847 817
เทศบาลตำบลลำใหม่ 565 540 1,105 342
ตำบลลำใหม่ 565 540 1,105 342
เทศบาลเมืองเบตง 12,966 13,711 26,677 10,203
ตำบลเบตง 12,966 13,711 26,677 10,203
เทศบาลนครยะลา 29,401 32,709 62,110 24,140
ตำบลสะเตง 29,401 32,709 62,110 24,140

หน้า 3