รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดนราธิวาส 375,340 382,057 757,397 187,209
อำเภอเมืองนราธิวาส 38,013 38,638 76,651 20,348
ตำบลลำภู 6,085 6,167 12,252 3,505
ตำบลมะนังตายอ 4,189 4,266 8,455 1,872
ตำบลบางปอ 5,187 5,370 10,557 2,283
ตำบลกะลุวอ 4,554 4,776 9,330 2,258
ตำบลกะลุวอเหนือ 7,704 7,943 15,647 3,916
ตำบลโคกเคียน 10,294 10,116 20,410 6,514
อำเภอตากใบ 25,106 25,653 50,759 10,749
ตำบลเจ๊ะเห 769 764 1,533 367
ตำบลไพรวัน 4,457 4,614 9,071 2,001
ตำบลพร่อน 2,155 2,334 4,489 1,420
ตำบลศาลาใหม่ 4,727 4,669 9,396 1,850
ตำบลบางขุนทอง 2,614 2,596 5,210 1,151
ตำบลเกาะสะท้อน 4,743 4,908 9,651 1,651
ตำบลนานาค 2,297 2,344 4,641 957
ตำบลโฆษิต 3,344 3,424 6,768 1,352
อำเภอบาเจาะ 18,429 18,933 37,362 7,952
ตำบลบาเจาะ 1,809 1,854 3,663 740
ตำบลลุโบะสาวอ 3,337 3,394 6,731 1,334
ตำบลกาเยาะมาตี 3,200 3,469 6,669 1,437
ตำบลปะลุกาสาเมาะ 3,872 3,874 7,746 1,893
ตำบลบาเระเหนือ 2,990 3,038 6,028 1,303
ตำบลบาเระใต้ 3,221 3,304 6,525 1,245
อำเภอยี่งอ 20,081 20,663 40,744 8,922
ตำบลยี่งอ 3,208 3,294 6,502 1,527
ตำบลละหาร 3,827 4,021 7,848 1,790
ตำบลจอเบาะ 3,984 4,206 8,190 1,634

หน้า 1