บริการ download ข้อมูลสถิติประชากร

โครงสร้างข้อมูลสถิติประชากร

FILE TYPE : SEQUENTIAL (fixed length)

RECORD SIZE : 72

FIELD NAME
CHARS
DESCRIPTION
DESC-CCAATT
40
รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล
MALE
8
จำนวนประชากรชาย
FEMALE
8
จำนวนประชากรหญิง
TOTAL
8
จำนวนประชากรทั้งหมด
HOUSE
8
จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)